• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

ماجراهای بنی 2: بنی و پستانک

کد شناسه :121747
ماجراهای بنی 2: بنی و پستانک

برادر بنی تازه به دنیا آمده و بنی به آرزویش رسیده. برادرش همیشه پستانک به دهان دارد و بنی هم می‌خواهد اما وقتی مادرش به او اجازه نمی‌دهد پستانک برادرش را کش می‌رود.