• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

اما مامان مامانی

کد شناسه :102235

اِما و مامان‌بزرگ مشغول قایم‌موشک هستند. یعنی بهترین جای ممکن برای قایم شدن کجاست؟ مامان‌بزرگ هم تند تند دارد می‌شمارد تا دنبال اِما بگردد.