• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

اعتراض

کد شناسه :117566

اول پرنده‌ها آواز نخواندند، بعد مرغ‌ها قدقد کردند، گربه‌ها میومیو نکردند و جهان در سکوت رفت. انگار جانوران پیمانی با هم بسته بودند.