• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

فرار گورخر

کد شناسه :119190
فرار گورخر

روزی وسط شهر گورخری دماغ مینک را لیس زد و به شکل عجیبی رنگ‌های در هوا ظاهر شد. حالا مینک زبان گورخر را می‌فهمید. گورخر یک مشکلی داشت.